Algemene voorwaarden Optimal White

ARTIKEL 1. | DEFINITIES

In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen, ook welke in meer- c.q. enkelvoud zijn vervoegd, in de navolgende betekenis gebruikt, voor zover uit de aard of strekking van de bepalingen niet anders voortvloeit.

 1. Algemene voorwaarden: de onderhavige “Algemene voorwaarden Optimal White”.
 2. Optimal White: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, onderdeel van Prohaco, gevestigd aan Deltahoek 1, 4511PA te Breskens, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer 55931456.
 3. Consument: iedere natuurlijke persoon, niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf, met wie Optimal White een overeenkomst als bedoeld in het volgende lid heeft gesloten of beoogt te sluiten.
 4. Overeenkomst: iedere tussen Optimal White en de consument, middels het bestelproces op de website optimalwhite.nl, tot stand gekomen koopovereenkomst waarmee Optimal White zich, tegen een nader overeengekomen prijs, jegens de consument heeft verbonden tot de levering van producten.
 5. Website: optimalwhite.nl.
 6. Producten: alle in het kader van de overeenkomst door Optimal White aan de consument te leveren zaken, waaronder tandenbleeksets, bleekgels, tandpasta’s, accessoires en andere zaken begrepen kunnen zijn.
 7. Schriftelijk: zowel traditionele schriftelijke communicatie als digitale communicatie op te slaan op een duurzame gegevensdrager, zoals e-mailcommunicatie.

ARTIKEL 2. | ALGEMENE BEPALINGEN

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Optimal White, zoals geopenbaard op de website, en iedere tot stand gekomen overeenkomst.
 2. Van het bepaalde in deze algemene voorwaarden kan uitsluitend schriftelijk worden afgeweken. Indien en voor zover hetgeen partijen uitdrukkelijk (en aldus schriftelijk) zijn overeengekomen, afwijkt van het bepaalde in deze algemene voorwaarden, geldt hetgeen partijen uitdrukkelijk zijn overeengekomen.
 3. Vernietiging of nietigheid van één of meer van de bepalingen uit deze algemene voorwaarden, laat de geldigheid van de overige bedingen onverlet. In een voorkomend geval zijn partijen verplicht in onderling overleg te treden teneinde een vervangende regeling te treffen ten aanzien van het aangetaste beding. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.

ARTIKEL 3. | AANBOD EN TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

 1. Elk aanbod van Optimal White is vrijblijvend en geschiedt onder voorbehoud van voldoende beschikbaarheid van de aangeboden producten.
 2. De consument kan geen rechten ontlenen aan een aanbod van Optimal White dat een kennelijke fout of vergissing bevat.
 3. De overeenkomst komt, onverminderd het bepaalde in lid 1, tot stand op het moment dat de bestelling door Optimal White per e-mail aan de consument is bevestigd.

ARTIKEL 4. | RECHT VAN ONTBINDING

 1. Behoudens het bepaalde in het overige van dit artikel en met name het bepaalde in het volgende lid, kan de consument de overeenkomst tot 14 dagen nadat de producten door of namens hem in ontvangst zijn genomen, zonder opgave van redenen geheel of gedeeltelijk ontbinden. Het recht van ontbinding kan niet worden ingeroepen ten aanzien van de individuele producten die deel uitmaken van een geleverde tandenbleekset; het recht van ontbinding kan in dat geval slechts worden ingeroepen ten aanzien van de volledige set. 
 2. De consument heeft geen recht van ontbinding bij de levering van tandenbleeksets, bleekgels en accessoires voor het bleken van tanden, van welke producten de verzegeling of directe verpakking na de levering is verbroken. Deze producten zijn na verbreken van de verzegeling of directe verpakking niet geschikt om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming en/of hygiëne.
 3. De consument die gebruik maakt van het recht van ontbinding, kan de overeenkomst ontbinden door daartoe per e-mail of door gebruikmaking van het door Optimal White aangeboden modelformulier voor herroeping, een verzoek in te dienen bij Optimal White. Zo spoedig mogelijk nadat Optimal White in kennis is gesteld van het voornemen van de consument om de overeenkomst te ontbinden en indien is voldaan aan de voorwaarden van dit artikel, zal Optimal White de ontbinding van de overeenkomst per e-mail bevestigen.
 4. Gedurende de termijn als bedoeld in lid 1, dient zorgvuldig te worden omgegaan met de te retourneren producten en de verpakkingen daarvan. De consument mag die producten, onverminderd het bepaalde in lid 2, slechts in die mate hanteren en inspecteren voor zover nodig is om de aard en kenmerken van de producten te beoordelen. Het uitgangspunt hierbij is dat de producten slechts mogen worden gehanteerd en geïnspecteerd zoals dat in een fysieke winkel zou mogen.
 5. Indien de consument van het recht van ontbinding gebruik maakt, zal hij de producten onbeschadigd, met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking aan Optimal White retourneren.
 6. De consument is aansprakelijk voor waardevermindering van de producten die het gevolg is van een manier van omgaan met de producten die verder gaat dan is toegestaan ingevolge lid 4. Optimal White is gerechtigd deze waardevermindering aan de consument in rekening te brengen, al dan niet door deze waardevermindering te verrekenen met de reeds van de consument ontvangen betalingen.
 7. Retournering van de betreffende producten dient plaats te vinden binnen 14 dagen nadat de consument het recht van ontbinding conform lid 3 heeft ingeroepen.
 8. Indien de consument gebruik maakt van het recht van ontbinding, komen de kosten van retournering van de producten voor zijn rekening.
 9. Optimal White zal de van de consument ontvangen betalingen, minus eventuele waardevermindering, zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na de ontbinding aan de consument terugbetalen, mits de producten door Optimal White zijn terugontvangen, dan wel door de consument is aangetoond dat de producten daadwerkelijk retour zijn gezonden. Indien slechts ten aanzien van een gedeelte van de bestelling het recht van ontbinding wordt toegepast, dan komen de eventuele bezorgkosten die door de consument in eerste aanleg zijn betaald, niet voor restitutie in aanmerking.

ARTIKEL 5. | LEVERING VAN DE PRODUCTEN & LEVERINGSTERMIJNEN

 1. De levering van bestelde producten vindt plaats door bezorging daarvan op het door de consument opgegeven afleveradres.
 2. Optimal White staat ervoor in dat de producten aan de overeenkomst beantwoorden en aldus die eigenschappen bezitten die voor een normaal gebruik daarvan nodig zijn (conformiteit).
 3. Optimal White behoudt zich het recht voor orders in gedeelten te leveren. In dat geval vangt de eventuele bedenktijd van de consument in verband met het recht van ontbinding pas aan op het moment dat de laatste deellevering uit de bestelling door of namens de consument in ontvangst is genomen.
 4. Het risico van verlies en beschadiging van de producten gaat over op de consument op het moment dat de producten door of namens hem in ontvangst zijn genomen.
 5. Optimal White spant zich in de tussen partijen overeengekomen leveringstermijnen na te komen. Echter zijn alle door Optimal White vermelde leveringstermijnen uitsluitend te beschouwen als indicatieve, niet- fatale termijnen. Optimal White spant zich in geval van een (te verwachten) vertraagde levering in om de consument daarvan zo spoedig mogelijk per e-mail in kennis te stellen. Het verzuim van Optimal White treedt niet eerder in dan nadat de consument Optimal White schriftelijk in gebreke heeft gesteld, in welke ingebrekestelling een redelijke termijn is vermeld waarbinnen Optimal White zijn leveringsverplichting alsnog kan nakomen en de nakoming daarvan na het verstrijken van de laatstbedoelde termijn nog steeds is uitgebleven.
 6. Overeengekomen leveringstermijnen vangen niet eerder aan dan nadat Optimal White alle voor de levering benodigde gegevens van de consument heeft ontvangen.
 7. Bij overschrijding van de overeengekomen leveringstermijn is de consument nimmer gerechtigd te weigeren de te leveren producten in ontvangst te nemen en de overige verplichtingen uit de overeenkomst na te komen. 
 8. Indien Optimal White als gevolg van een aan de consument toerekenbare omstandigheid extra kosten maakt, bijvoorbeeld in verband met meerdere afleverpogingen, komen deze kosten aanvullend voor rekening van de consument.

ARTIKEL 6. | NIET-GOED-GELD-TERUG GARANTIE

 1. Ten aanzien van de “Basic White-” en “Extra White”-tandenbleeksets, maakt de consument aanspraak op een “30 dagen niet-goed-geld-terug garantie”. De consument kan daarvan gebruik maken indien gebruik van het pakket niet tot wittere tanden heeft geleid, mits aan de volgende voorwaarden is voldaan:
 • Gebruik van het pakket door de consument dan wel een derde voor wie het pakket was bestemd, heeft gedurende ten minste zeven aaneengesloten dagen, strikt overeenkomstig de meegeleverde gebruiksaanwijzing, plaatsgevonden;
 • Een beroep op de niet-goed-geld-terug garantie dient binnen 30 dagen na datum van aankoop van het pakket, bij Optimal White per e-mail support@optimalwhite.com te zijn ingediend;
 • Vereist is dat de consument, gelet op alle omstandigheden van het geval, redelijkerwijs had mogen veronderstellen dat gebruik van het pakket wel tot de beloofde wittere tanden zou leiden. Het bleekproduct werkt bijvoorbeeld niet ten aanzien van tanden onderhevig aan bederf, evenmin als ten aanzien van bruggen, kronen of vullingen;
 • De consument mag niet eerder van de niet-goed-geld-terug garantie gebruik hebben gemaakt.
 1. Indien de consument aan de voorwaarden van het vorige lid heeft voldaan, maakt hij aanspraak op terugbetaling van het aankoopbedrag van het betreffende pakket. Het pakket wordt door Optimal White niet teruggenomen, met dien verstande dat indien de bestelling meer dan één pakket bevatte, het meerdere voor eigen rekening van de consument, onbeschadigd en in originele staat en verpakking aan Optimal White dient te worden teruggestuurd, binnen 14 dagen nadat de consument een beroep heeft gedaan op de niet-goed-geld-terug garantie. 
 2. Het aankoopbedrag van het pakket ten aanzien waarvan de niet-goed-geld-terug garantie door de consument is ingeroepen, wordt binnen zeven dag nadat Optimal White het verzoek van de consument heeft goedgekeurd, aan de consument terugbetaald, met dien verstande dat Optimal White zich het recht voorbehoudt de terugbetaling niet eerder uit te voeren dan nadat, in een voorkomend geval, de meerdere pakketten als bedoeld in het vorige lid, in originele staat en verpakking, door hem zijn terugontvangen. Indien de hier bedoelde terugontvangen pakketten niet in de vereiste staat zijn teruggeleverd, is Optimal White gerechtigd het aan de consument terug te betalen bedrag te verrekenen met de waardevermindering van de geretourneerde pakketten, hetgeen kan resulteren in een vordering van de consument die nihil is, dan wel een vordering van Optimal White op de consument.
 3. Het bepaalde in dit artikel, laat het bepaalde in artikel 5 onverlet.

ARTIKEL 7. | OVERMACHT

 1. Optimal White is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting uit de overeenkomst indien en voor zolang hij daartoe gehinderd wordt door een omstandigheid die hem krachtens de wet, een rechtshandeling of in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen niet kan worden toegerekend. 
 2. Indien de overmachtsituatie de nakoming van de overeenkomst blijvend onmogelijk maakt, zijn partijen gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden.
 3. Indien Optimal White bij het intreden van de overmachtsituatie reeds gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kan voldoen, is hij gerechtigd het reeds uitgevoerde gedeelte, respectievelijk uitvoerbare gedeelte van de overeenkomst afzonderlijk te factureren als ware er sprake van een zelfstandige overeenkomst.
 4. Schade als gevolg van overmacht komt, onverminderd toepassing van het vorige lid, nimmer voor vergoeding in aanmerking.

ARTIKEL 8. | PRIJZEN & BETALINGEN

 1. Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld, levert Optimal White bestellingen af te leveren binnen Nederland, in België of Duitsland portvrij vanaf een bestelbedrag van € 45,-. Bestellingen af te leveren in Frankrijk geschiedt portvrij vanaf een bestelbedrag van € 50,-. Aflevering in andere landen van de Europese Unie geschiedt portvrij bij bestelbedragen vanaf € 100,-. Voordat de overeenkomst wordt gesloten, wordt de totaalprijs vermeld, inclusief btw en bezorgkosten. Voornoemde bestelbedragen zijn inclusief btw.
 2. Betaling dient te geschieden op één van de door Optimal White aangewezen betaalmethoden. 
 3. Optimal White is gerechtigd de aan de consument te verstrekken facturen uitsluitend per e-mail aan hem beschikbaar te stellen.
 4. In geval vooruitbetaling is overeengekomen, is Optimal White niet eerder gehouden uitvoering te geven aan de overeenkomst dan nadat de consument de uit hoofde van de overeenkomst door hem aan Optimal White verschuldigde bedragen heeft voldaan.
 5. Indien tijdige betaling achterwege blijft, treedt het verzuim van de consument van rechtswege in. Vanaf de dag dat het verzuim van de consument intreedt, is de consument, over het openstaande bedrag, de dan geldende wettelijke rente verschuldigd.
 6. Alle redelijke kosten, zoals gerechtelijke, buitengerechtelijke en executiekosten, gemaakt ter verkrijging van door de consument verschuldigde bedragen, komen voor rekening van de consument, één ander conform de Wet Incassokosten.

ARTIKEL 9. | AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING

 1. De consument draagt de schade veroorzaakt door onjuistheden of onvolledigheden in de door hem verstrekte gegevens. Voorts draagt de consument de schade veroorzaakt door een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de consument die uit de wet of de overeenkomst voortvloeien, alsmede een andere omstandigheid die niet aan Optimal White kan worden toegerekend.
 2. Gebruik van de producten dient met strikte inachtneming van de gebruiksaanwijzing plaats te vinden. Het is de eigen verantwoordelijkheid van de consument om vóór het plaatsen van de bestelling te onderzoeken of deze geschikt zijn voor gebruik door de betreffende persoon. Optimal White biedt daarover informatie op de website onder ‘Veel Gestelde Vragen”. Bij twijfel over de geschiktheid van het product voor de persoon waarvoor deze bestemd is, is het de verantwoordelijkheid van die persoon om een (tand)arts te raadplegen. Bleekgels zijn met nadruk niet geschikt voor gebruik tijdens zwangerschap, in geval van een slecht gebit (rottende tanden, blootgelegde wortels, tandvleesontsteking, versleten tandglazuur, enz.), bij gebruik van een beugel, in geval van recent uitgevoerde kaakchirurgie en wanneer de betreffende persoon allergisch is voor één van de ingrediënten van de bleekgel, te weten Glycerine, Propyleen Glycol, Acrylaten/C10-30 Alkyl Acrylaat Crosspolymer, Triethanolamine, Sodium Sacharine, Mica, Mentha Piperita (pepermunt) Oil, Sodium Percarbonate en CI 77891. Voor schade ontstaan als gevolg van het gebruik van de producten zonder inachtneming van het bepaalde in het voorgaande van dit lid, is Optimal White nimmer aansprakelijk. 
 3. Optimal White draagt nimmer enige aansprakelijkheid voor schade waarvoor de fabrikant of importeur van het product die de schade heeft veroorzaakt, krachtens de wettelijke regeling van de productenaansprakelijkheid de schade behoort te dragen.
 4. De aansprakelijkheid van Optimal White is beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van de overeenkomst, althans tot dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid van Optimal White betrekking heeft, met dien verstande dat deze beperking niet verder strekt dan is toegestaan ingevolge artikel 7:24 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek.
 5. De consument vrijwaart Optimal White van eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan anderen dan Optimal White toerekenbaar is.
 6. De aansprakelijkheidsbeperkingen als vermeld in deze algemene voorwaarden gelden niet indien en voor zover de schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van Optimal White.

ARTIKEL 10. | EIGENDOMSVOORBEHOUD

 1. Alle door Optimal White geleverde producten blijven zijn eigendom totdat de consument al zijn betalingsverplichtingen uit de overeenkomst deugdelijk is nagekomen.
 2. Het is de consument verboden de producten waarop het eigendomsvoorbehoud rust door te verkopen of op enige andere wijze te bezwaren.
 3. Indien derden beslag leggen op de producten waarop het eigendomsvoorbehoud rust, dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de consument verplicht Optimal White hiervan zo spoedig mogelijk in kennis te stellen.
 4. De consument geeft onvoorwaardelijke toestemming aan Optimal White of door Optimal White aangewezen derden om al die plaatsen te betreden waar de producten waarop het eigendomsvoorbehoud rust zich bevinden. Optimal White is bij verzuim van de consument gerechtigd de hier bedoelde producten terug te nemen. Alle hiermee in verband staande redelijke kosten komen voor rekening van de consument.

ARTIKEL 11. | KLACHTBELEID

 1. Klachten met betrekking tot de uitvoering van de overeenkomst dienen binnen bekwame tijd nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven, middels het contactformulier op de website, per e-mail of anderszins schriftelijk te worden ingediend bij Optimal White.
 2. Bij Optimal White ingediende klachten worden binnen een termijn van veertien dagen na ontvangst daarvan beantwoord. Indien een klacht of vraag een langere verwerkingstijd vraagt, wordt binnen de termijn van veertien dagen geantwoord met een ontvangstbevestiging en een indicatie van wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten. 

ARTIKEL 12. | INTELLECTUELE EIGENDOM

 1. Optimal White dan wel zijn toeleveranciers of licentiegevers behouden zich alle rechten van intellectuele en industriële eigendom voor ten aanzien van de producten en de samenstelling daarvan, alsmede op de door hen gevoerde merknamen en op de website weergegeven teksten, beeldmaterialen en andere content van welke aard dan ook. Het is de consument verboden deze goederen te (doen) verveelvoudigen, na te maken, te (doen) reproduceren of te (doen) openbaren of verspreiden of op welke andere wijze dan ook te gebruiken dan uit de aard of strekking van de overeenkomst c.q. het normale gebruik van de website voortvloeit.
 2. Een aan de consument toerekenbare schending van het bepaalde in het vorige lid, geeft Optimal White het recht om onmiddellijke ongedaanmaking van de inbreuk, alsmede een nader aan de hand van de aard en omvang van de inbreuk vast te stellen schadevergoeding te vorderen.

ARTIKEL 13. | SLOTBEPALINGEN

 1. Op elke overeenkomst en alle daaruit tussen partijen voortvloeiende rechtsverhoudingen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Partijen zullen niet eerder een beroep doen op de rechter dan nadat zij zich optimaal hebben ingespannen om het geschil in onderling overleg te beslechten. 
 3. De Nederlandstalige versie van deze algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg van de daarin opgenomen bedingen.